For at styrke dialogen mellem interessenterne på vandløbsområdet og kommunen som vandløbsmyndighed har vi etableret et dialogforum om vandløb.

Vi benytter bl.a. dialogforummet til at orienterer og diskuterer nye initiativer på vandløbsområder, herunder arbejdet med at implementerer de statslige vandplaner. Vores ønske er, at vi med det nye vandløbsforum inddrager relevante parter i vigtige beslutninger på vandløbsområdet, og får drøftet Miljø- og Klimatilpasningsindsatsen i relation til vandløbene og udveksle synspunkter her om.

Målet er en åben, målrettet og faglig debat.

Implementering af de statslige vandområdeplaner, forbedret spildevandsrensning
i det åbne land, regulativrevision samt klimatilpasning er blot nogle af de tiltag, der i
de kommende år får betydning for såvel de afvandingsmæssige forhold, som for miljøet i og ved vandløbene i Fredensborg Kommune.

Fredensborg Kommune ønsker at styrke dialogen med interessenterne på vandløbsområdet. Herved sikres et godt erfaringsgrundlag, til brug ved nye tiltag og beslutninger på området.

På denne baggrund blev der i 2012 nedsat et dialogforum om Vandløb, hvis primære formål at styrke dialogen mellem interessenterne på vandløbsområdet og kommunen som vandløbsmyndighed.

Møder og indhold
Indholdet af møderne planlægges fra gang til gang. Dagsordenen udformes af mødedeltagerne.

Der er en række emner, der skal være indeholdt i møderne:

 • Vedligeholdelse af de offentlige vandløb i kommunen.
 • Fredensborg Kommune er i gang med at revidere regulativerne for de offentlige vandløb. Herved tilvejebringes et opdateret og ensartet administrationsgrundlag. Udkast til disse referater vil blive sendt i forhøring i Dialogforum om Vandløb, inden de sendes i offentlig høring.
 • De statslige vandplaner har fastsat en række krav om genåbning af rørlagte vandløb og om ændret vandløbsvedligeholdelse indfrielse af vandplanernes krav vil være et vigtigt emne for møderne.
 • Orienteret om nye tiltag på vandløbsområdet – eksempelvis nye regler og statslige udmeldinger.

Det tilstræbes, at der på møderne ikke drøftes enkeltsager.

Der afholdes 2 møder årligt i henholdsvis marts og november. Det kan afholdes ekstramøde ved ekstraordinært behov.

Fredensborg Kommune varetager sekretariatsfunktionen. 

Sammensætning af dialogforum

Nenstående foreninger og organisationer er repræsenteret i forummet. De nævnte foreninger og organisationer udpeger selv deres repræsentanter, og kan således ændre denne, såfremt det varsles til sekretariatet i god tid inden et møde. Det kan samtidig godkendes, at der indkaldes ressourcepersoner til enkelte møder. Det forventes, at de enkelte repræsentanter videreformidler information fra møderne til de respektive foreninger og organisationer.

Følgende foreninger og organisationer deltager i dialogforum
om vandløb:

 • Fredensborg Vandløbslav: 2 deltagere
 • Dansk Ornitologisk Forening (DOF): 1 deltager
 • Danmarks Sportsfiskerforbund (v/ Nive å´s lystefiskerforening): 1 deltager
 • A/B Hørsholm Kokkedal: 1 deltager
 • Danmarks Naturfredningsforening (DN): 1 deltager
 • Grundejerforening Jellerød: 1 deltager
 • Fredensborg Kommune: 2 faste deltagere, samt ressourcepersoner ved behov.

Fredensborg Vandløbslav: Christian Witt og Søren Hansen

Dansk Ornitologisk Forening (DOF): Birgitte Garde

Danmarks Sportsfiskerforbund (v/ Nive å´s lystefiskerforening): Carsten Ryby

A/B Hørsholm Kokkedal: Fritz Hansen

Danmarks Naturfredningsforening (DN): Peter Milan

Grundejerforening Jellerød: Finn Hartmann

Fredensborg Kommune: Mille Krambeck Hansen og Lisa Groth, samt ressourcepersoner efter behov.