Hvis du vil starte en ny virksomhed i kommunen, skal du være opmærksom på, at der kan være nogle miljøregler, du skal overholde - og måske skal du først have en godkendelse.
Du skal ligeledes sikre dig, at din virksomhed etableres et sted, hvor den lovligt kan placeres efter gældende kommuneplan og evt. lokalplan.

 

Hvis din virksomhed er særlig forurenende, skal du sandsynligvis have en miljøgodkendelse, før du må starte virksomheden. I ’Godkendelsesbekendtgørelsens’  bilag 1 og 2 kan du se hvilke virksomhedstyper, der kræver miljøgodkendelse. 
Læs mere om miljøgodkendelser. 

Andre virksomheder, der som udgangspunkt betragtes som mindre miljøbelastende, men som alligevel har behov for at blive reguleret efter nogle lidt enklere miljøregler omfatter følgende virksomhedstyper: 

• Autoværksteder og benzinstationer, der er omfattet af miljøregler beskrevet i ’Autoværkstedsbekendtgørelsen’  og ’Benzinstationsbekendtgørelsen’. 

• Virksomheder omfattet af ’Brugerbetalingsbekendtgørelsens’ bilag 1 : 
- mellemstore maskinværksteder 
- virksomheder der fremstiller plastprodukter 
- virksomheder med mindre levnedsmiddel produktion 
- visse anlæg for motorkøretøjer 
- øvrige omfattede virksomhedstyper ses i bilag 1 i Brugerbetalings-bekendtgørelsen. 

• Branchevirksomheder
- Renserier, der er omfattet af miljøregler beskrevet i ’Renseribekendtgørelsen’  
- og Pelsdyrfarme, der er omfattet af miljøregler beskrevet i ’Pelsdyrbekendtgørelsen’ . 

Ovenstående virksomhedstyper skal desuden have miljøtilsyn af kommunens Team Miljø hvert 3.-6. år. Ved miljøtilsynet vil virksomheden blive reguleret efter gældende miljøregler. 
Læs mere om miljøtilsyn.

Øvrige virksomheder reguleres som udgangspunkt kun efter miljølovgivningen, hvis virksomheden påfører omgivelserne væsentlige gener ved sin aktivitet. I givet fald kan kommunen regulere virksomhedens miljøforhold efter § 42 i Miljøbeskyttelsesloven . 

Udover at være opmærksom på de gældende miljøregler, er det også vigtigt at du sikrer dig, at din virksomhed etableres et sted, hvor den er lovligt placeret

Når du starter en virksomhed, er det vigtigt at sikre sig, at virksomheden placeres i et område eller på en ejendom, hvor den plan- og miljømæssigt lovligt kan etableres.

Hvis virksomheden ønskes etableret i et erhvervsområde, skal det undersøges, om din virksomheds miljøklasse kan rummes inden for det givne erhvervsområde. 

Se hvilke miljøklasser, der kan rummes i kommunens forskellige erhvervsområder i kommunens miljøtilsynsplan.

Miljøklasserne i Fredensborg Kommunes erhvervsområder går fra 1-6, hvor miljøklasse 1 er den mindst miljøbelastende, og miljøklasse 6 er den mest miljøbelastende. Erhvervsområdernes miljøklasser, som er fastsat i den til enhver tid gældende kommuneplan, anvendes fremadrettet som planlægningsværktøj for til stadighed at sikre gode forhold for såvel borgere som virksomheder. Kommunen forsøger hermed at skabe den afstand mellem borgere og virksomheder, der er nødvendig for at opnå en fredelig sameksistens. 

Læs mere om miljøklasser her

Ud over miljøklasserne skal det også sikres, at virksomheden kan rummes i den gældende lokalplan for erhvervsområdet. 

Find kommunens lokalplaner her

Hvis du ønsker at etablere din virksomhed i landzonen kræver det måske en landzonetilladelse. Du kan læse mere om erhverv i landområdet i kommuneplanens kapitel 3 om erhverv.  Kommuneplanen finder du her.

Autobranchens miljøforhold er reguleret af en særlig branchebekendtgørelse. Den gælder for service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer, herunder motorcykler. 

Inden et autoværksted etableres, skal der indgives en anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal også indgives i tilfælde af senere udvidelse eller ændring på en måde, der indebærer forøget forurening. Benyt venligst anmeldelsesblanketten "Anmeldelse af autoværksted” som du finder her på siden. 

Anmeldelsen indsendes til os på miljoe@fredensborg.dk

Kommunen skal føre tilsyn med autoværkstederne, som er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Læs mere om miljøtilsyn

Skema til anmeldelse af Autoværksted

Er du i tvivl om

  • hvorvidt din virksomhed skal reguleres af de gældende miljøregler,
  • hvilken miljøklasse din virksomhed har og/eller
  • om din virksomhed lovligt kan etableres, hvor du ønsker

er du velkommen til at kontakte Team Miljø på miljoe@fredensborg.dk eller 72 56 59 07.

Alternativt kan du kontakte Erhvervsservice på erhvervsservice@fredensborg.dk  eller tlf. 72 56 56 46.