Miljøtilsynsberetning 2016
Kommunen har opfyldt sine forpligtelser til at føre et aktivt miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Kommunen skal hvert år indsende en beretning til Miljøstyrelsen om det foregående års godkendelses- og tilsynsarbejde på virksomheds- og landbrugsområdet. Indsatsen skal opgøres som administration af og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf.
Beretningen er kommunens dokumentation for, at de bestemmelser om tilsynsfrekvenser og – mål, som er fastsat i Miljøtilsynsbekendtgørelsen er overholdt, og at kommunen dermed har levet op til sine forpligtelser.
 
Miljøtilsynene skal sikre, at virksomheder og husdyrbrug drives uden væsentlige miljømæssige gener eller forurening. Generelt kontrolleres alle relevante miljøforhold på de forskellige virksomheder og husdyrbrug ved et miljøtilsyn. Det kan omfatte støj, spildevandsforhold, olietanke, affaldshåndtering, forurening af luft og jord samt forurening af grund- og overfladevand.

Tilsynspligtig indsats i 2016
Virksomheder og husdyrbrug er lovgivningsmæssigt delt op i kategori 1 og 2.

  • Kategori 1 udgøres af listevirksomhederne, samt store husdyrbrug. For at tilsynsmålet er opfyldt, skal der føres tilsyn med mindst 40 % af virksomheder og husdyrbrug i kategori 1 hvert år.

  • Kategori-2 virksomheder omfatter alle øvrige tilsynspligtige virksomheder og husdyrbrug. For at tilsynsmålet er opfyldt, skal der føres tilsyn med mindst 25 % af virksomheder og husdyrbrug i kategori 2 hvert år.

Kommunen har i 2016 opfyldt kravet i lovgivningen, idet der er ført tilsyn på ca. 53 % af kategori 1 virksomheder og landbrug, og ca. 30 % af kategori 2 virksomheder og landbrug. Pga. nyt indberetningssystem til staten og overgang fra gammelt til nyt system har indberetningen skulle foretages på to skemaer.

Se Ttilsynsberetning 01.01.2016 til 30.04.2016
Se tilsynsberetning 01.05.2016 til 31.12.2016

 

 

Her kan du læse om, hvad et miljøtilsyn er og hvilken betydning det har for din virksomhed. 

Et miljøtilsyn er en fysisk gennemgang af en virksomheds miljømæssige forhold, hvor en medarbejder fra kommunens Team Miljø, sammen med en repræsentant for virksomheden, gennemgår virksomhedens indretning og drift. 

Formålet med tilsynet er at forebygge forurening og kontrollere, at de regler, der er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, overholdes. Derudover føres der bl.a. tilsyn med, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes. 

Ved tilsynsbesøget tilstræber den tilsynsførende at inspirere og vejlede virksomheden om miljøforbedringer.

Følgende punkter vil typisk blive gennemgået ved et miljøtilsyn: 
• Spildevand 
• Luft-emission (udledning af stoffer til omgivelserne) 
• Støj 
• Bortskaffelse af affald, herunder tømning af olieudskiller 
• Oplagring af farligt affald, olier og kemikalier 
• Tankanlæg og olietanke 
• Miljøledelse/miljøstyring 

Typisk aftaler Team Miljø tidspunktet for tilsynet med virksomheden minimum 14 dage i forvejen. 

Dog kan Team Miljø vælge at foretage tilsynet uanmeldt, f.eks. ved klager eller hvor formålet med tilsynet kræver det. 

I maj 2013 trådte en ny bekendtgørelse om miljøtilsyn på virksomheder i kraft. 

Bekendtgørelsen ændrer ikke på, hvilke typer virksomheder, kommunen skal føre tilsyn med, eller hvordan tilsynet udføres under tilsynsbesøgene. Men de nye regler indebærer dog nogle mindre ændringer for virksomhederne i forhold til tidligere. 

De væsentligste ændringer beskrives i denne pjece

Hvilke virksomheder er tilsynspligtige 
Vi fører miljøtilsyn med de virksomheder, som er omfattet afMiljøtilsynsbekendtgørelsen

• Listevirksomheder som fremgår af bilag 1 og 2 tilGodkendelsesbekendtgørelsen  
• Virksomheder som fremgår af bilag 1 tilBrugerbetalingsbekendtgørelsen  
• Branchevirksomheder som er omfattet afAutoværkstedsbekendtgørelsen  og Renseribekendtgørelsen

Miljørisikovurdering og tilsynsfrekvens 
Alle tilsynspligtige virksomheder skal fremover miljørisikovurderes. Risikovurderingen gennemføres ud fra et scoringssystem, hvor kommunen skal vurdere virksomhederne med udgangspunkt i følgende parametre: 

• Indførelse af miljøledelse, systematik og miljøforbedringer 
• Overholdelse af miljølovgivningen 
• Opbevaring og håndtering af farlige stoffer og farligt affald 
• Udledning af stoffer til luft, jord og vandmiljø 
• Beliggenhed i forhold til sårbare områder for grundvand, drikkevand, vandløb, søer og hav, samt boliger.

De godkendelsespligtige virksomheder er blevet miljøvurderet ved udgangen af 2013, som krævet i bekendtgørelsen. Alle øvrige virksomheder vil løbende blive risikovurderet frem til fristen den 1. november 2015, hvor alle virksomheder skal være risikovurderet. 

Resultatet af risikovurderingen bliver afgørende for, hvor tit vi kommer på planlagte tilsyn hos den enkelte virksomhed. Det er dog kommunens forventning, at de færreste virksomheder vil opleve væsentlige ændringer i frekvensen af planlagte miljøtilsyn i forhold til tidligere. 

Tilsynsrapporter 
Kommunen sender på sædvanlig vis en tilsynsrapport indeholdende baggrunden for og omfanget af tilsynet, og om der er sket håndhævelser i forbindelse med tilsynet eller ved gennemgang af virksomhedens egenkontrol. 

Tilsynsrapporterne skal sendes til virksomheden senest to måneder efter tilsynsbesøget. Desuden skal dele af tilsynsrapporten offentliggøres.

Vi skal som noget nyt gennemføre to årlige tilsynskampagner på virksomheder og landbrug, rettet mod en branche, et specifikt miljøtema eller et geografisk område.

I tilsynskampagnerne skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnerne skal vurderes. Kommunen skal en gang årligt digitalt offentliggøre det samlede resultat af kampagnerne.

Tilsynskampagnen på landbrugsområdet for 2015 omfattede kontakt til ejere af ejendomme i et udvalgt område i landzone.

Målet var at få et mere præcist billede af landbrug med dyrehold i området.

På virksomhedsområdet havde kampagnen i 2015 fokus på korrekt opbevaring af kemikalier og farligt affald på autoværkstederne. Baggrunden for kampagnen er, at forkert opbevaring og håndtering af kemikalier og farligt affald kan føre til forurening af jord, vandløb og grundvand.

Autoværksteder håndterer typisk mange forskellige kemikalier og forskellige typer af farligt affald, og det er derfor vigtigt, at der på værkstederne er styr på korrekt håndtering og opbevaring.

Læs mere om kampagne her: Autoværkstederne har styr på reglerne.

 

Medfører din virksomheds drift uhensigtsmæssige miljøforhold, der kan genere omgivelserne - så som forurening af luft, overfladevand, jord og grundvand eller generende støj, kan kommunen gribe ind.

Vi har følgende muligheder for håndhævelse af miljølovgivningen: 

• Give en henstilling om at forholdene bringes i orden indenfor en given tidsfrist. 
• Give et påbud om at ændre på forholdene med en tidsfrist for, hvornår miljøkravene skal være opfyldt (et juridisk bindende krav). 
• Eller give en indskærpelse om at bringe et ulovligt forhold til ophør indenfor en given tidsfrist. Her er der ikke tale om fastlæggelse af nye regler, vilkår eller grænser, men om at indskærpe overholdelsen af gældende regler. 

Overtrædelse af vilkår i godkendelser/tilladelser eller overtrædelse af regulativer, forskrifter, bekendtgørelser eller påbud/indskærpelser kan medføre politianmeldelse.

Kommunen skal hvert år inden den 1. april indberette en række oplysninger til Miljøstyrelsen om det foregående års miljøindsats. 

Samtidig offentliggøres resultaterne af kommunens tilsynskampagner i det foregående år. 

Herunder kan du læse mere om kommunens indsats på miljøområdet i 2014. 

Indsatsen opgøres på følgende områder: 

• Meddelelse af godkendelser til husdyrbrug/landbrug og til listevirksomheder (virksomheder, anlæg eller indretninger, der betegnes som særligt forurenende og derfor skal miljøgodkendes i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 5). 

• Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning. 

I beretningen opgøres hvor mange godkendelser der er meddelt, hvor mange tilsyn der er ført og hvor mange håndhævelser tilsynene har givet anledning til m.m. 

Indsatsen indberettes samlet for virksomheder og landbrug. 

Tilsynskampagner 
I 2014 skulle kommunen for første gang gennemføre to tilsynskampagner med industrivirksomheder og husdyrbrug som målgrupper. 
Der er udført én kampagne på landbrugsområdet og én på virksomhedsområdet. 

Tilsynskampagne for landbrug 
Målet for kampagnen var, at få et så præcist billede af de erhvervsmæssige dyrehold som muligt i et udvalgt område (Fredensborg Kongevej og Kongevejen). 

Der er 99 ejendomme langs de to veje, af disse er 40 landbrugsejendomme. 

Der blev foretaget et administrativt tilsyn ved telefonisk henvendelse til de ejendomme, der havde bygninger til erhvervsmæssigt dyrehold eller hvor dyrehold fremgik af tidligere registreringer. Det kunne konstateres, at mange ejendomme har skiftet status mellem et stort, lille eller intet dyrehold. 

I undersøgelsen blev i alt registreret 20 mulige dyrehold. Af disse var 1/3 eksisterende erhvervsmæssige dyrehold, 1/3 havde større stalde til salg eller udlejning (som dog ikke var i brug pt.) og den sidste 1/3 havde et ikke -erhvervsmæssigt dyrehold. 

Det vurderes, at kampagnen har haft en god effekt, fordi der nu er et mere præcist billede af dyreholdet i det undersøgte område. Kampagnen gav ikke anledning til håndhævelser, men der foretages opfølgende tilsyn i løbet af 2015 på de relevante ejendomme. 

Tilsynskampagne for virksomheder 
På virksomhedsområdet blev der udført en kampagne der omhandlede olieudskillere i erhvervsområdet ved Bakkegårdsvej i Humlebæk. Formålet med kampagnen var at sikre, at alle olieudskillere i området er tilmeldt en lovpligtig tømningsordning, bliver efterset regelmæssigt og at de fungerer efter hensigten. 

Der blev udført kampagnetilsyn på 10 virksomheder. Virksomhedernes olieudskillere blev efterset og tjekket for synlige fejl og mangler. Det blev konstateret, at der var enkelte udskillere, der ikke var tilmeldt en tømningsordning, hvilket de er blevet i forbindelse med kampagnen. 

Formålet med kampagnen blev opfyldt, i det det blev sikret, at alle olieudskillere i området fungerer efter hensigten og tømmes/efterses med en passende frekvens. 

Samlet indsats 
Kommunen har opfyldt sin tilsynsforpligtelse for 2014, i det tilsynsmålene er opfyldt og der er udført to tilsynskampagner. I alt er der i 2014 ført tilsyn med 29 virksomheder og 22 husdyrbrug. I 22 tilfælde blev der konstateret forhold, som gav anledning til en håndhævelse. I forbindelse med håndhævelser følges der efterfølgende op på, at husdyrbruget/virksomheden får bragt forholdet i orden. 

Kommunens samlede indberetning til Miljøstyrelsen kan ses på skemaerne herunder: 

Indberetningsskema - Virksomheder og husdyrbrug 2014


Indberetningsskema – IED virksomheder 2014 


Her kan du læse kommunens miljøtilsynsplan for perioden 2017-2020.
I Miljøtilsynsbekendtgørelsen er der krav om, at kommunerne skal udarbejde en miljøtilsynsplan.

Fredensborg Kommunes miljøtilsynsplan indeholder oversigtskort, der viser,
• hvor kommunens erhvervsområder er placeret i forhold til den bymæssige bebyggelse og de åbne landområder.
• hvilke miljøklasser de enkelte erhvervsområder kan rumme.
• om de enkelte erhvervsområder er placeret i områder med særligt sårbart drikkevand (OSD).

Miljøtilsynsplanen indeholder desuden en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer, som virksomheder og landbrug giver anledning til.

Miljøtilsynsplanen er ikke en detaljeret plan for hvilke virksomheder og landbrug, der får tilsyn hvilke år. Planen beskriver derimod strategien for gennemførelse af tilsyn. Tilsynsplanen skal revideres hvert 4. år.
Det er et krav, at miljøtilsynsplanen skal indeholde en fortegnelse over de særligt forurenende såkaldte IED-virksomheder og store husdyrbrug.

Målet med miljøtilsynsplanen er at opfylde kravene i miljøtilsynsbekendtgørelsen og samtidig orientere interesserede borgere og virksomheder m.m. om kommunens aktiviteter på miljøtilsynsområdet. Endelig oplyses der om kommunens samarbejde med andre myndigheder.

Kommunen bruger dermed miljøtilsynsplanen som et redskab i den overordnede planlægning af tilsynsindsatsen og som oplysning om miljøtilsynet til kommunens virksomheder, landbrug og borgere.Miljøtilsynsplan for 2017- 2020 kan læses her

Fredensborg Kommune udarbejder efter ethvert fysisk tilsyn på en virksomhed eller et husdyrbrug en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens eller husdyrbrugets miljøforhold, overholdelse af regler m.v.

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen offentliggøre fastlagte dele af tilsynsrapporterne. Offentliggørelsen gælder for tilsyn der er udført efter den 7. juli 2015. Virksomheden har haft tilsynsrapporten til kommentering inden offentliggørelse.

Offentliggørelsen sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Fredensborg Kommune har gennemført tilsyn på virksomhederne og husdyrbrugene angivet nedenfor.

Miljøtilsynsrapport Langstrup Flugtskydebane

Miljøtilsynsrapport Vantage

Miljøtilsynsrapport Voxen Technology

Miljøtilsynsrapport AH Finmekanik

Miljøtilsynsrapport Carmi

Miljøtilsynsrapport Eilersen

Miljøtilsynsrapport Varmecentralen Humleparken

Miljøtilsynsrapport Fredensborg Slammineraliseringsanlæg

Miljøtilsynsrapport Karlebo Slammineraliseringsanlæg

Miljøtilsynsrapport Dauglykke Skytteforening

Miljøtilsynsrapport Humlebæk Auto v. Peter Moesgaard

Miljøtilsynsrapport Seneberg Shocks

Miljøtilsynsrapport - Jørgen Madsen Autoopretning  

Miljøtilsynsrapport - Avderød Auto 

Miljøtilsynsrapport - Fredensborg Maskinfabrik ApS 

Miljøtilsynsrapport - Mercasol 

Miljøtlsynsrapport - Ebbe Dalsgaard

Miljøtilsynsrapport - Scanomat

Miljøtilsynsrapport - Autohuset Hørsholm

Miljøtilsynsrapprt - Phønix Tag

Miljøtilsyn - Sika Danmark

Miljøtilsynsrapport - Humlebæk Møbellakering

Miljøtilsynsrapport - Kongevejen 118 A

Miljøtilsynsrapport - Langerødvej 4 A

Miljøtilsynsrapport - Lønholtvej 14 A

Miljøtilsynsrapport - Kongevejen 57

Miljøtilsynsrapport - Grønholtvej 33

Miljøtilsynsrapport - Hesselrødvej 19

Miljøtilsynsrapport - Hørsholmvej 11

Miljøtilsynsrapport - Lønholtvej 8A

Miljøtilsynsrapport - Uglesø Mosevej 1

Miljøtilsynsrapport - Langstrupvej 15

Miljøtilsynsrapport - Kongevejen 57

Miljøtilsynsrapport - Møllevej 7

Miljøtilsynsrapport - Højengen 1