At drive erhverv har oftest i større eller mindre grad en effekt på miljøet og ikke mindst nærmiljøet. 

Derfor har kommunen ifølge lovgivningen pligt til at gennemføre miljøtilsyn med bestemte virksomhedstyper.

Søg om miljøgodkendelse her

For at fremme sagsbehandlingen og skabe et godt samarbejde fra starten, anbefaler vi, at du kontakter Team Miljø så tidligt i planlægningsforløbet som muligt. Vi kan f.eks. give input til placering af f.eks. skorstene og støjende anlæg eller lign., så de placeres mest hensigtsmæssigt for såvel de omkringliggende boliger som for virksomheden. 

Desuden kan vi hjælpe med afklarende spørgsmål i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen og generelt orientere om relevante love og regler. Måske kan vi også bidrage med viden om renere teknologi, miljøstyring og forureningsbegrænsning med videre. 

Starter du en større virksomhed, som kan forurene omgivelserne, skal du sandsynligvis have en miljøgodkendelse. 

Virksomhedstyper, der skal miljøgodkendes, er nævnt på en liste i bilag 1 og 2 til ’Bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed’ og er samtidig reguleret efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven . 

En godkendelsespligtig virksomhed må ikke starte produktion, før kommunen eller i enkelte tilfælde staten har meddelt en miljøgodkendelse. 

Hvis du allerede har en miljøgodkendelse, men ønsker at ændre produktionen væsentligt eller udvide produktionsarealet, skal du søge om en revideret godkendelse. 


Du kan søge om en miljøgodkendelse af hhv. bilag 1 eller bilag 2 virksomhed, ved at sende en ansøgning til kommunen, som opfylder oplysningskravene i bilag 3 eller bilag 4 i Bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed. Kravene til hvad ansøgningen skal indeholde finder du her

Alternativt kan der ansøges om miljøgodkendelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.