Hav og fisk logoEU

Vandområdeplanen 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland blev offentliggjort af Miljø- og Fødevarestyrelsen i juni 2016.
I planen er der blandt andet udpeget indsatser i vandløb, så som genslyngning, genåbning af rørlagte vandløb, udskiftning af bundmateriale, udlægning af groft materiale og etablering af træer.

  • Formålet med indsatserne er at forbedre levevilkårene i vandløbene for planter og dyr.
  • Vandløbsindsatserne er udpeget af staten, men udføres af kommunerne.
  • Projekterne udføres i dialog og samarbejde med lodsejerne, entreprenører og konsulenter.
  • Dialogforum for vandløb er løbende informeret om projekterne.
  • Projekterne er 100 % finansieret af Landbrugsstyrelsen og støttet af EU

 

Nedenstående kan du læse mere om aktuelle vandområdeplansprojekter i Fredensborg Kommune.

Fredensborg Kommune gennemfører i perioden medio september til primo oktober 2018 kommunens første vandområdeplansprojekt.

Projektet er en genåbning af en 297 m lang rørlagt strækning af Donse Å. Den rørlagte strækning løber nu langs med Isterødvejen men den genåbnede strækning bliver genslynget på to matrikler nord for. På nedenstående kort kan det nuværende (mørkeblå tynd streg) og det fremtidige (lyseblå bred streg) forløb kan ses.

Projektet indeholder rydning af træer, udgravning af det nye vandløbsforløb og udlægning af gydegrus og sten, samt etablering af 3 overkørsler (vist med gult på kortet)

Se i billeder fra kommunens første vandområdeprojekt

Udgravning

Udgravning af det nye vandløbsforløb begyndte uge 38

Gydebankernes placering afmærkes

Den første rørbro er lagt 

Sandfang

Sandfang er lavet ved udløb i den eksisterende åbne del af Donse Å