Søer og vandhuller er værdifulde elementer i landskabet og naturen.

  • Der er godt 1100 søer i kommunen, der er større end 100 m².
  • Danmarks næststørste og vandrigeste sø, Esrum Sø ligger delvist i Fredensborg Kommune.
     

 

Ansøg om etablering af sø

Ansøg om oprensning af sø

Kommunen vil meget gerne have flere nye søer og vandhuller, da mange små søer tidligere er forsvundet.

Hvis en sø laves rigtigt, kan den blive et fint levested for planter og dyr, samt være til stor glæde for ejeren.

Det kræver næsten altid tilladelse at anlægge en sø.
Anlæg af en sø er et stort indgreb i landskabet. Ikke kun selve "hullet" påvirkes, også der hvor gravemaskinen kører, og der hvor jorden placeres.

Tilladelsen skal sikre at forskellige interesser vurderes og tilgodeses i vedest muligt omfang. Samtidig skal den sikre, at søen bliver så god som mulig.

 Alle søer der er 100 m² eller derover er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Det betyder, at du ikke må ændre tilstanden i søen. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra loven.

Hvis du gerne vil oprense din sø ved at fjerne slam og/eller tilgroning med tagrør, dunhammer eller lignende, skal du derfor søge kommunen om dispensation.