Rettigheden til at indvinde grundvand fra egen grund til brug i husholdningen er meget gammel og fremgår af Vandforsyningslovens § 18, stk. 2.

 

 

Ansøg om boretilladelse og indvindingstilladelse

Hvis din ejendom er beliggende udenfor et alment vandforsyningsanlægs naturlige forsyningsområde, er du berettiget til at indvinde grundvand.

Bestemmelsen er en undtagelse til Vandforsyningslovens § 18, stk. 1, hvorefter grundvand og overfladevand ikke må indvindes uden tilladelse.

Du kan dog ikke indvinde grundvandet, hvis der må antages at være nærliggende fare for, at vandet ikke vil opfylde de fastsatte krav til kvaliteten af drikkevand eller i øvrigt vil være sundhedsfarligt

Vandindvinding til brug i husholdningen er ikke omfattet af tidsbegrænsninger og du skal dermed heller ikke have en tilladelse til vandindvinding, det gælder også for indvinding til 2-familiers huse.

Du skal dog altid have en boretilladelse inden du etablerer et anlæg til indvinding af grundvand Indvinding af vand, der skal bruges til erhvervsmæssigt formål, f.eks. vanding af afgrøder eller dyr, kræver desuden en indvindingstilladelse.


En tilladelse til vandindvinding kan tilbagekaldes, når der ikke er indvundet vand i et sammenhængende tidsrum af fem år.

På samme måde kan en brønd eller boring kræves kastet til/sløjfet, hvis der ikke har været indvundet fra den i mere end 5 år, eller hvis ejendommen samtidig har en anden vandforsyning, som i det væsentlige kan erstatte forsyningen fra brønden, (Vandforsyningsloven §§ 35 og 36).

Der kan søges om dispensation til fortsat indvinding fra en boring/brønd, hvis vandet skal bruges til et erhverv, f.eks. vanding af afgrøder eller dyr.

Boringer skal sløjfes og plomberes og brønde skal oprenses og plomberes, så skadelige stoffer ikke kan trænge ned til grundvandet. Arbejdet skal udføres af brøndborerfirma med A-bevis.

Kommunen skal have mulighed for at kontrollere udførelsen af sløjfningen.