I Danmark er vort drikkevand stort set kun baseret på grundvand, der løbende bliver dannet i undergrunden af nedsivende regnvand.
Vort grundvand er så rent, at det kan drikkes efter en simpel behandling i form af iltning og filtrering.


I 1999 vedtog folketinget, at gennemføre en kortlægning af de vigtigste grundvandsområder i landet.

Med kortlægningen får vi bedre mulighed for at sikre en god kvalitet for den nuværende og kommende drikkevandsforsyning.
 


Data fra Statens grundvandskortlægning bruges til udpegning af de områder, hvor der er behov for en særlig indsats for at sikre grundvandskvaliteten.
Indsatsplaner skal udarbejdes for alle områder, der er i forbindelse med kortlæg-ningen er udpeget som indsatsområder.

I Fredensborg Kommune er grundvandet generelt velbeskyttet, der har derfor kun været baggrund for at udpege to mindre indsatsområder, hvor der kan opstå problemer med for stor udvaskning af nitrat til grundvandet, fordi der er et sammenfald mellem de sårbare grundvandsområder med mindre end 5-10 m beskyttende lerlag, og områder med landbrugsdrift.

Vi har udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i de udpegede områder, du kan læse planen her.

Indsatsplanlægning er et centralt værktøj i den offentlige indsats for at beskytte grundvandet. Formålet med indsatsplanen er at beskrive alle de nødvendige handlinger, samt at beskrive af hvem og hvornår indsatsen gennemføres.

Indsatsplanen handler om beskyttelse af grundvandet i to indsatsområder, som er udpeget i forbindelse med statens kortlægning af grundvandsforholdene i Fredensborg Kommune.


Indsatsområderne berører indvindings- og grundvandsdannende oplande for tre almene vandforsyningsanlæg: Endrup Vandværk, Langstrup Vandværk og
Lang¬strup Kildeplads, hvorfra der indvindes vand til Sjælsø Vandværk (Nordvand A/S).


Med ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse” vil vi gennem forebyggelse arbejde for, at kvaliteten af drikkevandet dannet i indsatsområderne også i fremtiden er i orden.

I vores lokalplaner og byggetilladelser stiller vi krav til byggematerialer, så der ikke udledes skadelige stoffer via fx regnvand fra tage.
Også når kommunen selv er bygherre arbejder vi med bæredygtige løsninger og anvender så vidt muligt miljøvenlige materialer.

Vi forebygger forurening gennem tilsyn på forurenende virksomheder, tjek af olietanke og ved at lukke ubenyttede brønde og boringer. Hvis vi opdager en forurening, som truer grundvandet, tager vi straks initiativ til oprensning af forureningen, fx gennem et påbud.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse