Et nyt skoleår begynder i august 2019 og Fredensborg Kommune vil gerne byde velkommen til de kommende skolestartere, der skal begynde på kommunens skoler.
I skoleåret 2019-2020 er det børn, der er født i 2013, der kan indskrives til optagelse på en af kommunens skoler.

Alt efter hvor jeres barn bor foregår indskrivningen i følgende perioder

  • For børn der bor i Kokkedal og Nivå kan du skrive dit barn op fra 17. september 2018 til og med 28. oktober 2018
  • For børn der bor i Humlebæk og Fredensborg kan du skrive dit barn op fra 12. november 2018 til og med 13.januar 2019


For at bruge den digitale indskrivning skal I have NemID.
Hvis I ikke har NemID, kan I bestille en NemID på www.nemid.nu

Den digtiale indskrivning vil være her på siden fra den 17. september. 

 

Skriv dit barn op til skole

Kokkedal
Informationsmøde på Kokkedal Skole
tirsdag 18. september 2018 kl. 17.00-19.00

Nivå
Informationsmøde på Nivå Skole
20. september 2018 kl. 17.00 – 18.30
Åbent Hus på Nivå Skole 20. september 2018 kl. 18.30 – 19.00  på fritidshjemmene Smilehullet og Galaxen.

Fredensborg 
Informationsmøde på Endrupskolen
14. novenber 2018 kl. 17.00-19.00
Åbent Hus på Endrupskolen: 21. november 2018 kl. 15.00-17.00

Informationsmøde på Fredensborg Skole, Benediktevej
13. november 2018 kl. 17.30-19.30
Åbent Hus på Fredensborg Skole, Benediktevej
20. november 2018 kl. 16.30-18.00 

Informationsmøde på Fredensborg Skole, Karlebo
15/. november 2018 kl. 17.00-19.00
Åbent Hus på Fredensborg Skole, Karlebo
22. november 2018 kl. 16.30-17.30

Humlebæk
Informationsmøde Humlebæk Skole
21. november 2018 kl. 19.00 – 21.00
Åbent Hus Humlebæk Skole
28. november 2018 kl. 16.00 – 18.00

Informationsmøde på Langebjergskole
 22. november  2018 kl. 17.00-18.30 
Åbent Hus på Langebjergskolen:
27. november 2018 kl. 15-16.30

 

Alle børn er, i kraft af deres bopæl eller opholdssted, tilknyttet en bestemt distriktsskole. Som udgangspunkt har de derfor ret til optagelse på den pågældende skole.
​Find jeres distriksskole her

Alle børn skal skrives ind via den digitale indskrivning, også hvis der søges skoleudsættelse samt hvis der ønskes en anden skole end distriktsskolen. Der er i det digitale skema mulighed for at angive disse ønsker.

  • Ønsker I en anden folkeskole i kommunen end distriktsskolen, er der en rubrik i det digitale skema, hvor den ønskede skole skal skrives. Hvis I ønsker afdeling Karlebo, skal I også skrive det her. 
  • Ønsker I jeres barn indmeldt på privatskole eller skole i anden kommune, skal I selv indmelde jeres barn på den ønskede skole. Af hensyn til kommunens registrering af samtlige skolebørn i kommunen, skal I via den digitale indskrivning registrere, at I ønsker barnet indmeldt op en privatskole eller folkeskole i anden kommune – og hvilken. 

For at bruge den digitale indskrivning skal I have NemID. Hvis I ikke har NemID, kan I bestille en NemID på www.nemid.nu.

Hvis jeres barn er opskrevet til fritidshjem vil han/hun automatisk blive overflyttet til det ønskede fritidshjem den 1. maj 2018.

Er I i tvivl, om jeres barn er skrevet op til fritidshjem, skal I kontakte Pladsanvisningen på telefon 72 56 21 35.

Alle børn skal skrives ind via den digitale indskrivning, også hvis der søges skoleudsættelse samt hvis der ønskes en anden skole end distriktsskolen.

  • Der er i det digitale skema mulighed for at angive disse ønsker.
  • I vil få tilsendt yderligere informationsmateriale direkte fra distriktsskolen.

Skulle der være tvivlsspørgsmål i forbindelse med indskrivningen, kan I kontakte distriktsskolen eller Center for Læring, Fritid og Sundhed på tlf. nr. 72 56 57 66

Kommunen har mulighed for at gennemføre justering af en skoles distrikt i perioden mellem indskrivningen og skoleårets begyndelse, hvis det viser sig, at antallet af indskrevne børn på en skole er større end forventet eller en klasse er blevet for lille. Er dette tilfældet, kan det være nødvendigt at flytte enkelte børn efter indskrivningen.

Center for Læring, Fritid og Sundhed vil i de tilfælde henvende sig direkte til de implicerede forældre.

 

Der er i Danmark frit skolevalg. Forældre kan søge om at få deres barn optaget på en anden folkeskole i kommunen end distriktsskolen, i en folkeskole i en anden kommune eller på en privatskole. 

Jeres barn kan blive indskrevet på en anden skole i Fredensborg Kommune end distriktsskolen, hvis den pågældende skole har plads. Det vil sige, at skolen har mindre en 24 elever i gennemsnit per klasse på årgangen.

Jeres eventuelle ønske om optagelse på en anden folkeskole i Fredensborg Kommune end distriktsskolen vil blive behandlet, når indskrivningsproceduren for hele kommunen er afsluttet primo februar 2018. 

Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om optagelse på den søgte folkeskole i kommunen, der ikke er distriktsskole, optages elever efter følgende principper: 

  • Først optages de børn fra andre distrikter i kommunen, som har søskende ved skolestart på den ansøgte skole. Kan alle ønsker ikke opfyldes, optages de søskende, der bor tættest på den ansøgte skole. Står to eller flere børn lige efter denne liste foretages en lodtrækning.
  • Dernæst optages børn fra andre distrikter i kommunen uden søskende på den ansøgte skole. Kan alle ikke optages, bliver de børn, der bor tættest på den ansøgte skole optaget. Står to eller flere børn lige efter denne liste foretages en lodtrækning. 
  • Herefter optages elever fra andre kommuner, prioriteret i rækkefølgen om der er søskende på skolen og efterfølgende ud fra afstand til skolen.  

Bliver et barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, kan eventuelle søskende ikke garanteres plads på den samme skole. I har senere hen heller ikke krav på optagelse på distriktsskolen og optagelsen kan kun ske, hvis der er plads på skolen på den ansøgte årgang.

I de tilfælde hvor en skole ikke kan imødekomme alle ønsker om skolegang på skolen, vil der blive udarbejdet en venteliste der følger de nævnte kriterier.

Der ydes ikke fri befordring, hvis jeres barn bliver optaget på en anden skole end distriktsskolen.

Bliver et barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, har barnet ikke krav på optagelse på distriktsskolen, hvis familien senere ønsker en overflytning til denne. Senere optagelse på distriktsskolen kan kun ske, hvis der er plads på skolen på den ansøgte årgang.  

Ansøgning om optagelse på en anden folkeskole i kommunen end distriktsskolen sker på den digitale indskrivningsblanket.

Ønsker I jeres barn indmeldt på privatskole eller skole i en anden kommune, skal I selv indmelde barnet på den ønskede skole. Af hensyn til kommunens registrering af samtlige skolebørn i kommunen, skal I via kommunens digitale indskrivning registrere, hvor det er I ønsker barnet indmeldt. 

Bliver et barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, har barnet ikke krav på optagelse på distriktsskolen, hvis familien senere ønsker en overflytning til denne. Senere optagelse på distriktsskolen kan kun ske, hvis der er plads på skolen på den ansøgte årgang.  

Fredensborg Kommune yder ikke tilskud til forældrebetalingen eller tilskud til transport til og fra privatskole eller skole i anden kommune.
 

 

Med skolen starter en ny periode i jeres barns liv. En periode som næsten alle børn ser frem til med lyst og spænding – og måske også med en smule nervøsitet for alt det nye.

Dagen skal nu foregå i helt nye omgivelser på en skole. De fleste børn starter også på et fritidshjem.

Børnene får nye voksne omkring sig. Lærerne og pædagogerne i skolen bliver centrale personer i børnenes liv. Børnene vil også møde pædagogerne fra fritidshjemmene i skolen, da lærere og pædagoger fra børnehaveklassen og fritidshjemmene arbejder tæt sammen for at sikre børnene en god skolestart og en sammenhængende hverdag.

Der vil i børnehaveklassen komme nye udfordringer i form af sproglige aktiviteter, bogstaver og tal, musik, idræt og værkstedsarbejde, og børnene vil lære mange nye børn at kende og få nye kammerater. 

I børnehaveklassen vægtes både en faglig og en legende tilgang til undervisningen. Der er opmærksomhed på barnets sprog og sprogforståelse, og alle elever sprogvurderes i begyndelsen af børnehaveklassen for at kunne tilrettelægge undervisningen efter børnenes forskellige kompetencer og behov.

Børnehaveklassen lægger fundamentet for skolens videre arbejde med elevernes alsidige, personlige udvikling. Det sker ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære og samtidig gør barnet fortroligt med skolen.

Undervisningen bygger på de færdigheder, viden og erfaringer, som børnene allerede har tilegnet sig i familien, dagtilbuddet og fritiden. Undervisningen indeholder leg og opgaver med bogstaver og tal, sprog og udtryksformer, naturen og naturfænomener, bevægelse og motorik, sociale færdigheder, samvær og samarbejde. Legen vil stadigvæk være en væsentlig del af barnets tilværelse. 

Undervisningen tilrettelægges, så børnene oplever, at de er del af et større socialt fællesskab.

I Fredensborg Kommune arbejdes der systematisk på at sikre, at overgangen til fritidshjem og skole bliver så tryg en oplevelse som muligt for kommende skolestartere og deres familier. Overgangsarbejdet indebærer et tæt samarbejde og en tæt dialog imellem børnehaven, fritidshjemmet og skolen.

Samarbejdet består bl.a. i, at barnet før det starter i fritidshjemmet besøger sit kommende fritidshjem sammen med kendte voksne fra børnehaven. Tilsvarende besøger barnet før skolestart sin kommende skole sammen med kendte voksne fra fritidshjemmet. 

Før barnet starter i fritidshjemmet, holdes der overgangssamtale imellem børnehaven, fritidshjemmet og skolen. Overgangssamtalen tager afsæt i en børneprofil, der er udarbejdet af børnehaven i samarbejde med jer forældre.

Børneprofilen består af en overgangsbeskrivelse der beskriver barnets styrker og særlige kendetegn samt vanskeligheder eller særlige udfordringer. I Børneprofilen indgår også de sprog- og trivselsvurderinger, som børnehaven har lavet af barnet. Eventuelle aftaler med barnets forældre om særlige tiltag, er også en del af børneprofilen.

Det er børneprofilen med sine forskellige perspektiver på barnet, der tages afsæt i til overgangssamtalen

Hvis jeres barn er opskrevet til fritidshjem vil han/hun automatisk blive overflyttet til det ønskede fritidshjem den 1. maj 2018.

Er I i tvivl, om jeres barn er skrevet op til fritidshjem, skal I kontakte Pladsanvisningen på telefon 72 56 21 35.

Her kan du læse om overgangen fra børnehave til fritidshjem og skole samt om overgangsarbejdet i det hele taget i Fredensborg Kommune.

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Det er muligt at anmode om, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling.

Ved de få tilfælde hvor der anmodes om skoleudsættelser vil institutionen på et tidligt tidspunkt allerede have arbejdet fokuseret med barnet. 
Ellers skal i som forældre tage kontakt til den daglige leder i jeres barns institution så tidligt som muligt. 

Derefter vil I blive indkaldt til en konference hvor I, sammen med relevante fagpersoner om jeres barn, vil udarbejde en handleplan for hvad der skal arbejdes fokuseret med i forhold til at blive skoleparat. I denne proces vil I sammen løbende gøre status på indsatsen og i sidste ende måske beslutte at anmode om skoleudsættelse.  

Selvom I ønsker skoleudsættelse skal I udfylde skemaet i den digitale indskrivning. I dette skema er det muligt at angive at I ønsker at udskyde skolestarten

Børn, der er født i perioden 1. januar 2013 – 30. september 2013, kan søge om optagelse i en børnehaveklasse, men det kræver, at barnet er i stand til at følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at gå i 1. klasse året efter.   

Hvis I ønsker at jeres barn skal starte tidligere i skole skal I henvende jer til distriktsskolen. Skolen vil så invitere til en samtale og derefter afgøres det af skolens leder om jeres barn er tilstrækkeligt modent til at starte i børnehaveklasse august 2018, eller der er behov for yderligere vurderinger.

Velkommen i skole - en pjece

På Endrupskolen kender vi hinanden. Endrupskolen er en mindre skole med stærke fællesskaber, trygge og overskuelige gårdmiljøer og smukke, grønne omgivelser. Det er en skole, hvor man har de bedste betingelser for at lære hinanden at kende. Når vi kender hinanden, kan vi bedre lære alt det andet. Skolen er kendetegnet ved trivsel og høj faglighed for alle.

Vi genkender hinanden
Skolen skaber trygge klassemiljøer med sunde fællesskaber, hvor eleverne har de bedste forudsætninger for at skabe venskaber med plads til alle. Samarbejdet mellem skolen og forældrene bygger på at lære hinanden at kende. På Endrupskolen mødes elever og forældre med nysgerrighed, tillid og arbejdsglæde. Kendskabet til hinanden er udgangspunktet for den tillidsfulde og respektfulde dialog, der skaber en god skole for alle. Endrupskolens mange betydningsfulde traditioner gør fællesskabet stærkt.

På Endrupskolen er der høje forventninger til hinanden og til alle elever. Det faglige niveau er højt. Skolen har tillid til elevernes lyst til at lære, de udfordres for at skabe motivation, vedholdenhed og mod, så de tør at prøve og at lære nyt.

Vi erkender i samspil med hinanden
I de stærke læringsfællesskaber er eleverne medskabende, og eleverne tilegner sig ikke alene viden og indsigt hver for sig, de lærer også sammen, af hinanden og på tværs af alder.

På Endrupskolen dannes selvstændige verdensborgere med handlekompetencer og bæredygtighedsforståelse. Der tages hånd om den enkelte elevs dannelse, eleverne lærer at lære.

Det praktiske
Endrupskolen er en af kommunens to skoler, der har tilknyttet en specialklasserække med ca. 40 elever. Der går ca. 500 elever på Endrupskolen fordelt på børnehaveklasse til 9. klasse.

Fredensborg Skole er en stor skole med høje ambitioner for alle elever. På Fredensborg Skole arbejdes der ud fra værdierne om gensidigt forpligtende fællesskaber, respekt for forskellighed og høj faglighed i et demokratisk læringsmiljø. Skolens ca. 950 elever har hjemme på tre matrikler; indskolingsafdelingen på henholdsvis Benediktevej og i Karlebo, og på udskolingsafdelingen Vilhelmsro.

Indskolingsafdelingen i den klassiske røde murstensbygning på Benediktevej ligger i Fredensborg By og er en stor indskolingsafdeling med ca. 450 elever fra børnehaveklasse til 5. klasse.

Vi vægter traditioner højt; isbilen ringer i skolegården første skoledag, 2. årgang viser krybbespil i Fredensborg Slotskirke, og storevenner fra 5. klasse tager imod vores nye elever på deres første skoledag.

0., 1. og 2. årgang har fast glæde af vores udeskole, både på Karlebo og på Lundely Fritidshjem. Vi vægter ture ud af huset og inddragelse af lokalsamfundets tilbud.

Indskolingsafdelingen i Karlebo er en hyggelig, lille og meget overskuelig afdeling med ca. 50 elever der er delt i to aldersintegrerede klasser. Karleboafdelingen ligger på landet i smuk natur og med Udeskolen som en del af de attraktive udearealer. Udeskolen er et tilbud til alle elever på 1. og 2. årgang samt alle eleverne på Karleboafdelingen. Forældreforeningen Karlebo er i høj grad med til at skabe et lokalt fællesskab om skolen.

Udskolingsafdelingen Vilhelmsro Udskolingsafdelingen, beliggende i det naturskønne område Vilhelmsro, er en ny og moderne skole, der hele tiden forandrer sig i takt med de unges præferencer, samtidig med et stærkt fokus på faglighed.
Her går ca. 450 elever fra 6. klasse til 10.klasse. De tre årgange 7.-9. er gennem de seneste 5 år struktureret omkring faglige linjer, der betyder, at de unge får mulighed for at fordybe sig i – et for dem - særligt interesseområde; Idræt, science, internationale aspekter, medieproduktion og andre kreative teknikker. Kommunens 10. kl. tilbud er en del af Vilhelmsro og hilser elever fra både egen og andre kommuner velkommen.

Humlebæk Skole er en skole med to afdelinger. Indskolingsafdelingen ligger tæt på både skov og strand og det lille hyggelige fiskeleje Sletten. Udskolingsafdelingen ligger flot placeret op til marker, eng og levende hegn. Et veludviklet stisystem forbinder de to afdelinger, og lokalområdets muligheder for både natur og kultur inddrages i undervisningen.


Sammen skaber vi et fagligt og inspirerende læringsmiljø båret af stærke relationer, tydelige ambitioner og dannelse, der udvikler den enkelte elev fagligt og personligt samt bidrager til et stærkt fællesskab. Vi har et læringsmiljø med højt til loftet og et forpligtende fællesskab baseret på trivsel, glæde og selvværd. Vores tre værdier – ambition, dannelse og fællesskab – er fælles pejlemærker, der sikrer de bedste forudsætninger for elevernes videre uddannelse.


På Humlebæk Skole oplever vi, at den traditionelle organisationsenhed, ”klassen” ikke altid slår til, når den enkelte elev skal møde optimale faglige, sociale og personlige udfordringer. Vi har i stedet indført den mere rummelige og funktionelle organisationsenhed, ”årgangen”. Årgangen rummer gode muligheder for undervisningsdifferentiering, bidrager til et mere varieret skoleforløb og skaber et godt sammenhold og god trivsel på hele årgangen.

Årgangsundervisningen er et vigtigt udgangspunkt for fællesskabet. Det er på årgangen eleverne finder nye venner og det er også her de oplever styrken i at have mange forskellige samarbejdspartnere og at samarbejde med elever, der har andre kompetencer end dem selv.

Humlebæk Skoles forskellige organisationsformer styrker elevernes evner til at begå sig godt i mange forskellige fællesskaber. Fællesskaberne bidrager på forskellig vis til elevernes udvikling, hvor årgangen er den bærende enhed på skolen.

Det praktiske
I alt går der ca. 600 elever på Humlebæk Skole. På indskolingsafdelingen går ca. 330 elever fra børnehaveklasse til 5. klasse. På udskolingsafdelingen går ca. 270 elever fra 6.-9. klasse.

Langebjergskolen er en mindre skole fra 1980, bygningerne ligger samlet som en lille landsby. Denne arkitektur skaber gode rammer for elevernes fællesskaber og trivsel. Skolen er omgivet af inspirerende udearealer med god plads til både leg og læring og alle klasser modtager udeundervisning hver uge.

Faglighed, trivsel og sundhed er de tre bærende værdier i skolens hverdag. Derfor arbejder vi med at skabe stærke fællesskaber, traditioner og støtter op om pædagogisk nytænkning. Den høje faglighed udvikler vi i hele elevens skoletid – eksempelvis med mulighed for talenthold for dem der vil yde en ekstra indsats. Vi tror på det er sådan vi skaber det bedste grundlag for elevernes videre uddannelse og liv.

Det praktiske
Der går ca. 500 elever på Langebjergskolen fordelt på børnehaveklasse til 9. klasse.
 

Nivå Skole er en større skole med en indskolingsafdeling, Nivå Syd, og en udskolingsafdeling, Nivå Nord. Begge afdelinger ligger med Nivås grønne natur i baghaven og der er etableret helt nye faciliteter og legeredskaber på skolens udearealer. Skolen har for nylig fået nye og tidssvarende faglokaler i naturfag og madkundskab. Hver skoleafdeling har desuden gode sportsfaciliteter til brug i undervisningen, herunder fuldt udstyret moderne sportshaller samt udendørs idrætsfaciliteter.

Nivå Skole er en såkaldt Linjeskole, hvor eleverne i udskolingen på Nord-matriklen 6 uger om året arbejder i dybden med linjerne Sundhed, Naturfag eller International.
På Nivå Skole kan alle elever få sig et sundt, velnærende måltid mad i skolens kantine, lavet fra bunden af sunde økologiske råvarer.

På Nivå Skole arbejder vi for at vores elever gennem hele skoleforløbet er motiverede, forstår styrken ved godt samarbejde og får et solidt grundlag for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det arbejder vi med gennem en række grundværdier for elevernes dannelse og for fællesskabet og samværet på skolen.

På Nivå Skole taler vi respektfuldt med og om hinanden, vi udviser respekt i omgangen med hinanden, vi tager ansvar for os selv og har medansvar for fællesskabet, og vi udviser interesse og omsorg for hinanden.

Egenskaber som nysgerrighed, tolerance, at udvise dømmekraft og at gøre sig umage er centrale i arbejdet med at udvikle vores elever til at blive til uddannelsesparate og til livsduelige demokratiske medborgere.

Det praktiske
I alt går der ca. 700 elever på Nivå Skole. På indskolingsafdelingen går ca. 450 elever fra børnehaveklasse til 5. klasse. På udskolingsafdelingen går ca. 250 elever fra 6.-9. klasse.

Kokkedal Skole er en større skole der er placeret centralt i Kokkedal med gode fysiske rammer for både store og små. Byggeriet er fra 70’erne med højt til loftet, rummelige indendørsfaciliteter og et spændende nyt udemiljø med fokus på klimatilpasning. I skolens kantine mødes eleverne på tværs af årgange og der serveres sund og indbydende frokost.

Vi er ambitiøse såvel fagligt som socialt både på den enkeltes og på fællesskabets vegne. Vi er en faglig stærk og inkluderende skole der arbejder for at tilgodese alle elevers undervisningsmæssige behov, det være sig specialundervisning for de svageste og talentundervisning for de stærkeste. Og alt det, der naturligt ligger imellem. Vi rummer naturligt både specialundervisnings og almen klasser, hvorfor specialklasser placeres i sammenhæng med den årgang, de tilhører. Vi arbejder med ansvar, respekt, engagement og professionalisme som vores grundværdier.

Det praktiske
På Kokkedal Skole går der ca. 740 elever fordelt på børnehaveklasse til 9. klasse. Kokkedal Skole er en af kommunens to skoler, der har tilknyttet en specialklasserække med ca. 30 elever.