Hvis du ønsker fx at etablere en olietank, ophøre med at bruge en tank (også kaldet at sløjfe tanken) eller blot er indehaver af en villaolietank, så er der et sæt særlige regler som regulerer dette.

Kommunen anbefaler at man følger et særligt regelsæt for sløjfning, hvis olietanken er nedgravet og ikke benyttes længere.

Hvis du graver en gammel tank op, er det en god idé ikke at dække hullet til før kommunen har været kontaktet.

 

Det er desuden en god idé at kontrollere sit olieforbrug jævnligt f.eks. 1 gang hver måned. Uregelmæssigheder i olieforbruget vil hurtigt blive opdaget og skaderne ved en evt. forurening kan derved begrænses.

 

Hvis du konstaterer eller har mistanke om, at dit tankanlæg er utæt eller der er sket spild, så skal du straks rette henvendelse til Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø - miljoe@fredensborg.dk telefon 72 56 50 00

 

Større akutte forureningsuheld, skal straks meldes til alarmcentralen på 112.

 

Hvis du er usikker på om din olietank er for gammel, vil vi opfordre dig til at kontakte kommunen.

Du kan læse mere om reglerne for olietanke i Olietanksbekendtgørelsen

Her kan du læse om reglerne for allerede etablerede olietanke og se, om din olietank opfylder reglerne.

For villa-olietanke (olietanke under 6.000 liter som bruges til opvarmning) gælder særligt:

 • Alle eksisterende villa-olietanke skal have installeret et enstrenget rørsystem (dvs. uden tilbageløbsrør)
 • Alle eksisterende overjordiske villa-olietanke skal have installeret en overfyldningsalarm

Nedgravede kugleformede olietanke produceret af AJVA PLAST A/S skal generelt sløjfes senest 20 år efter nedgravningen. Er du indehaver af en sådan tank, så ret henvendelse til kommunens miljøafdeling for nærmere information.

Villa-olietanke nedgravet før 1. april 1970 skulle generelt allerede være sløjfet. Er du imidlertid indehaver/bruger af en sådan tank, så ret henvendelse til kommunens miljøafdeling for at få gode råd.

Alle ejere af villa-olietanke skal være omfattet af en forsikringsordning, som bl.a. dækker omkostninger til undersøgelser og oprydning i forbindelse med forurening fra anlægget. Forsikring er tegnet for alle olieleverandørernes kunder i samarbejde med TopDanmark. Der er imidlertid visse undtagelser i policen, så olietankejerne opfordres til at rekvirere policen, læse den igennem og bedømme, hvorvidt de er omfattet af den.
Olieleverandørerne har tilstræbt, at alle deres kunder har fået eller får denne police, men har du ikke modtaget den, så ret henvendelse til din olieleverandør.

For olietanke over 6.000 liter gælder særligt
Olietanke mellem 6.000 og 100.000 liter, som er nedgravet før 1. april 1970, og som er udvendigt korrosionsbeskyttet ved belægning med bitumen, kan fortsat anvendes hvis de har fået en anden godkendt korrosionsbeskyttelse. Tanke, som ikke har fået en godkendt korrosionsbeskyttelse, er ulovlige og kan ikke lovliggøres.

Olietanke mellem 6.000 og 100.000 liter, som er etableret efter 1. april 1970, skal tæthedsprøves og inspiceres af en særlig sagkyndig. For tanke med indvendig korrosionsbeskyttelse skal tæthedsprøvning og inspektion foretages mindst hvert 10. år. For tanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse, mindst hvert 5. år.

Reglerne gælder fra 1. april 2010.

Tæthedsprøvning og inspektion gælder ikke for olietanke, som har installeret elektronisk overvågning med lækagealarm eller hvis de er udrustet med dobbeltvægssystem, som er tilsluttet et overvågningssystem.


Alle nedgravede væskeførende rør af stål, som ikke er galvaniserede eller omfattet af en katodisk beskyttelse, skulle være udskiftet med typegodkendte rør inden 1. januar 2011.

Der findes en række regler som du skal følge, hvis du ønsker at etablere en ny olietank, fx i forbindelse med udskiftning af din eksisterende tank.

De vigtigste punkter bliver kort ridset op herunder.

For nedgravede olietanke under 100.000 liter og overjordiske tanke under 200.000 liter gælder

 • Etableringen skal meddeles Fredensborg Kommune, Team Miljø, senest 4 uger før arbejdet påbegyndes. Samtidigt fremsendes beskrivelse af anlægget og skitse over dets placering
 • Tankattest fremsendes til Fredensborg Kommune, Team Miljø, umiddelbart efter etableringen af olietanken.
 • Olietanke må ikke etableres indenfor beskyttelsesområder for grundvandsindvinding, som er fastlagt i forbindelse med en vandindvindingstilladelse. Kontakt Team Miljø for yderligere oplysninger
 • Olietanke må ikke etableres nærmere end 50 m fra almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre vandindvindingsboringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand
 • Pejle- og mandehul skal være let tilgængelige
 • Olietanke må ikke nedgraves under bygninger eller så tæt på disse, at tankene ikke kan fjernes
 • Tanken og dens belægninger må ikke være beskadigede før eller beskadiges under nedlæggelsen
 • Tanken skal nedlægges i en gruskastning af mindst 15 cm tykkelse omkring hele anlægget
 • Ved høj grundvandsstand skal tanken sikres imod opdrift

 

For villa-olietanke (olietanke under 6.000 liter som anvendes til opvarmning) gælder yderligere

 • Etableringen skal meddeles Team Miljø senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Samtidig fremsendes beskrivelse af tank og rørføring og skitse over disses placering
 • Rørforbindelsen imellem tank og forbrugssted skal være enstrenget (dvs. uden tilbageløbsrør)
 • På overjordiske tanke skal der være monteret en overfyldningsalarm
 • Alle villa-olietanke skal være omfattet af en forsikring, som dækker undersøgelser og oprydning af en evt. forurening. Du kan læse nærmere herom under "Eksisterende tankanlæg"

Din olietank skal sløjfes, hvis den tages varigt ud af brug f.eks. i forbindelse med installation af anden opvarmningsform. Olietanken skal også sløjfes, hvis den er for gammel. På denne side kan du finde ud af hvor gammel din tank må blive.

For at undersøge om tanken er for gammel, skal man vide, hvornår den er fabrikeret og om den er overjordisk eller nedgravet. Dernæst skal det undersøges, hvordan den er korrosionsbeskyttet.

Fabrikationsåret kan ses på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan det ligeledes ses her. Hvis du ikke selv har en tankattest eller anden form for dokumentation om din olietank, kan det være, at kommunen ligger inde med oplysningerne.

Så gammel må tanken blive
Overjordiske stål- og plasttanke under 6.000 liter (indendørs- og udendørs tanke)

 • Typegodkendte ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret
 • Øvrige ståltanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret
 • Tanke af plast skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret
 • Nedgravede stål- plast- og glasfibertanke under 6.000 liter:
 • Typegodkendte ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse og udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret
 • Typegodkendte ståltanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret
 • Typegodkendte ståltanke, der har en anden typegodkendt udvendig belægning en glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fremstillingsåret
 • Tanke, med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, og hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skulle være sløjfet senest 31. marts 2010
 • Kugleformede tanke af polyethylen, som er fremstillet af firmaet AJVA-PLAST A/S er ikke længere lovlige og skal sløjfes straks
 • Tanke af glasfiberarmeret polyester (f.eks. kugletanke fra firmaet ”DIKE” eller cylindertanke fra firmaet ”HOTACO”) skal sløjfes senest 45 år efter fremstillingsåret

Kommunen har udarbejdet en procedure for sløjfning af olietanke, som du skal følge, hvis en olietank ikke længere benyttes eller er blevet for gammel.

Du kan her læse mere om hvordan du skal forholde dig, hvis din olietank skal sløjfes.

Baggrunden for bestemmelsen er, at gennemtærede olietanke udgør en voksende forureningstrussel for vores grundvand. Desuden udgør ikke afmonterede påfyldningsstudse en fare for fejlpåfyldning. For at forebygge bl.a. forurening af grundvandet, skal en af følgende procedurer følges, afhængigt af hvilken type tank der skal sløjfes.

Overjordiske tanke og kældertanke
En af to følgende måder skal benyttes ved sløjfning af overjordiske tanke og kældertanke.

1. Afblænding af anlægget
Tanken tømmes og bundsuges for restindhold.
Påfyldningsstudsen afmonteres og tanken afproppes.
Team Miljø kontaktes.

2. Fjernelse af anlægget
Tanken tømmes og bundsuges for restindhold.
Tanken afhentes af eller afleveres til godkendt modtager.
Team Miljø kontaktes.

Nedgravede olietanke
En af to følgende måder skal benyttes ved sløjfning af nedgravede olietanke.

1. Opgravning af tanken
Tanken tømmes for restindhold.
Tanken opgraves med tilhørende rør og påfyldningsstuds. Udgravningen synes af Team Miljø, før tankhullet fyldes op.

2. Afblænding af tanken
- Der graves ned til tankens overside, hvor der skæres et hul svarende til ca. 60 x 60cm, såfremt tanken ikke er forsynet med et mandehul.
- Tanken tømmes og bundsuges for restindhold. Tanken renses til et niveau, der svarer til at den er trykspulet med rensevæske.
- Rørsystemet tømmes, påfyldnings- og udluftningsstudsen afmonteres under jordniveau og tanken afblændes, så påfyldning ikke længere kan finde sted.
- Tanken synes af Team Miljø inden endelig afblænding.

Denne procedure er ikke et lovkrav, men den anbefales, hvis kommunen skal kunne dokumentere, at tømning og afblænding er udført korrekt.

Hvis tanken er nedgravet på et areal, hvor der kører biler, eller hvis den ligger tæt ved bygningers fundamenter, vil det være formålstjenligt at fylde tanken med sand eller på anden måde sikre tanken imod sammenstyrtning. Ulykker opstået i forbindelse med sammenstyrtning af tanke, kan vise sig ansvarspådragende for tankejeren.

Personer og virksomheder, der foretager opgravning af tanke eller udfører tankrensninger skal senest 8 dage inden arbejdets udførelse anmelde det til Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv.

Vær opmærksom på, at hvis en tank eller udgravning tildækkes inden syn, kan kommunen kræve jorden afgravet på grundejerens bekostning, hvis der er mistanke om at tanken kan have forurenet.

 

Sløjfningsproceduren er udarbejdet på baggrund af § 31 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

 

Du kan enten få et gratis energitjek, eller du kan ringe til Energitelefonen.

Du er også velkommen til at kontakte vores Miljøafdeling, som du også skal have fat i, hvis du sløjfer din olietank.

Mail: miljoe@fredensborg.dk 
​Tlf.: 72 56 50 00

Hvis du er i et område med naturgas eller fjernvarme, kan det give god mening at konvertere til en af de to kollektive varmekilder.

Alternativt en luft-til-vand varmepumpe også være en oplagt mulighed, og hvis pladsen på grunden tillader det, er jordvarme også et godt alternativ.

Pillefyr er også en mulighed, men kræver lidt mere arbejde i forbindelse med påfyldning mv.