Søg støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger

Er du ejer af en eller flere bevaringsværdige bygninger med en såkaldt SAVE-værdi på mellem 1-4, har du mulighed for at søge om støtte til bygningsforbedring i Fredensborg Kommune fra puljen til bevaringsværdige bygninger. 
 
Byrådet vedtog i april 2018 at afsætte denne pulje til bevaringsværdige bygninger for at fremme vedligeholdelse og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger. Det er tale om Fredensborg Kommunes egen pulje til bevaringsværdige bygninger og ikke en støtteordning under Byfornyelsesloven. I 2018 udgør den samlede pulje 500.000 kr. og herefter 200.000 kr. årligt. 

Fredensborg Kommune ønsker at fremme større projekter, som giver et væsentligt eller synligt løft til bevaringsværdige bygninger, men også mindre projekter kan komme i betragtning. Tildeling af midler fra puljen sker ud fra en samlet helhedsvurdering af de indkomne projekter, og administrationen træffer beslutning om hvilke projekter, der får tilsagn om støtte.  

Ansøgningsfristen for puljen i 2018 er den 31. december 2018 og der meddeles tilsagn om støtte senest 1. marts af 2019. 
Det udfyldte ansøgningsskema sendes til mailadressen Plan@fredensborg.dk eller med brev til Fredensborg Kommune,
Plan og Byg, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv,
Egevangen 3B,
2980 Kokkedal.
Mærk venligst ansøgningen ”Pulje til bevaringsværdige bygninger”. 

Hent ansøgning her

  • Istandsættelse af bygningens klimaskærm ved reparation, udskiftning eller fornyelse af f.eks. tage, kviste, ydremure, vinduer, døre m.v.
  • Facadeudsmykninger og arkitektoniske detaljer, som bygningen oprindeligt er opført med. 
  • Energiforbedringer, synlige som usynlige, under forudsætning af at de er bevaringsmæssigt acceptable.
  • Nedrivning af bygningsdele eller lignende, såfremt de ikke har været en del af bygningens oprindelige arkitektur ved opførselstidspunktet, og det vurderes at have en positiv virkning på bygningens bevaringsværdi.

For at kunne komme i betragtning til at modtage støtte, skal en række krav være opfyldt:

  • Bygningen skal være registreret som bevaringsværdig med en SAVE-værdi på 1-4. Se bygningens SAVE-værdi he
  • Ansøger skal være ejer af bygningen, eller have fuldmagt fra ejer.
  • Bygningsforbedringen skal udføres på en sådan måde, at bygningens SAVE-værdi opretholdes eller øges. 
  • Bygningens oprindelige arkitektoniske udtryk skal sikres eller tilbageføres ved så vidt muligt at anvende originale materialer og anvende principper for istandsættelse og bevaring, som er i overensstemmelse med byggestilen.
  • Bygningsforbedringen skal som udgangspunkt være i overensstemmelse med gældende lokalplan eller byplanvedtægt. 
  • Projektet må ikke allerede være påbegyndt eller påbegyndes, inden der foreligger skriftligt tilsagn fra Fredensborg Kommune om støtte. 

Alene omkostninger til den fysiske realisering af bygningsforbedringerne og energiforbedringer kan støttes. 

Det er Fredensborg Kommune, der beslutter hvor meget, der gives i støtte til projektet. Der kan maksimalt opnås støtte til 50 % af udgifterne til projektet.

Den konkrete bygningsforbedring eller energiforbedring skal færdiggøres inden ét år efter meddelelse af tilsagn om støtte. Evt. forlængelse kan aftales med Kommunen under helt særlige omstændigheder. 

Det er ejers eget ansvar at indhente byggetilladelse og andre relevante tilladelser i forbindelse med projektet. 

Ved støtte til projekter på 100.000 kr. eller derover udarbejder ejer en deklaration, som skal godkendes af Fredensborg Kommune med vilkår om tilbagebetaling af støtten, såfremt ejendommen sælges inden for 15 år. Der tinglyses ikke deklaration for projekter op til en værdi på 100.000 kr. 

Støtten ydes som et kontant tilskud. Udbetaling af støtten finder sted, når det udførte arbejde er dokumenteret.

Ansøger dokumenterer ved at fremsende en kort beskrivelse af det udførte arbejde, fotos, samt faktura.

Ved tilsagn om støtte på 100.000 kr. eller derover, forestår ansøger udarbejdelse og tinglysning af deklaration. Støtten kan ikke udbetales før deklarationen er tinglyst.

 

1. Ansøgning om støtte sendes til Fredensborg Kommune. 

2. Administrationen foretager en samlet helhedsvurdering af de indkomne ansøgninger, som lever op til de beskrevne krav.  

3. Administrationen træffer beslutning om hvilke projekter, der får tilsagn om støtte.   

4. Arbejdet kan først påbegyndes, efter tilsagn om støtte er givet og ejer har indhentet alle relevante tilladelser i forbindelse med gennemførsel af projektet. 

5. Når arbejdet er udført, indsender ejer/ansøger dokumentation som beskrevet ovenfor.

6. Ved støtte til projekter på 100.000 kr. eller derover udarbejder ejer en deklaration, som skal godkendes af Fredensborg Kommune med vilkår om tilbagebetaling af støtten, såfremt ejendommen sælges inden for 15 år.

7. Støtten udbetales, når den krævede dokumentation er godkendt.


Puljen søges ved at udfylde ansøgningsskema, som  findes øverst på siden her. 

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til mailadressen Plan@fredensborg.dk eller med brev til Fredensborg Kommune,
Plan og Byg, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv,
Egevangen 3B,
2980 Kokkedal.
Mærk venligst ansøgningen ”Pulje til bevaringsværdige bygninger”. 

Ansøgningsfristen for puljen i 2018 er d. 31. december 2018 og der meddeles tilsagn om støtte senest 1. marts af 2019. 

Om bevaringsværdige bygninger


Fredensborg Kommune udpeger bevaringsværdige bygninger i Kommuneplanen og i forbindelse med lokalplanlægning. I enkelte tilfælde foretages enkeltregistreringer af bygninger f.eks. i forbindelse med byggesager.

Den enkelte bygning tildeles en bevaringsværdi (den såkaldte SAVE-værdi) på baggrund af bygningens arkitektur, kulturhistorie, det omgivende miljø, originalitet og tilstand. Ved værdivurderingen vægtes arkitektur og kulturhistorie tungest. SAVE-værdien udtrykkes ved hjælp af et tal, og bygninger med SAVE-værdier fra 1 til og med 4 udpeges som bevaringsværdige i Fredensborg Kommune. Det er disse bygninger, der nu kan søges om støtte til forbedring af.

Registrering af bygninger og kulturmiljøer giver borgere, planlæggere og politikere en bedre mulighed for at vurdere, hvilke kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der bør varetages ved omdannelse og udvikling i kommunen.  

Byrådet har besluttet at foretage SAVE-registreringer hver 10. år. Næste gang er i 2024.

Bemærk


Fredensborg Kommune lancerer også en pulje til energiforbedringer via Byfornyelsesloven,  som har en anden målgruppe og formål. Der kan dog være enkelte, som modtager informationsbrev om begge puljer. Er dette tilfældet skal man være opmærksom på, at hvis du får støtte fra puljen til bevaringsværdige bygninger, kan du ikke få fra puljen til energiforbedringer.