Trivsel

Trivsel er en væsentlig forudsætning for børns udvikling og læring. Derfor har vi i Fredensborg Kommune stort fokus på børn trivsel.

Fra sundhedsplejerskens hjemmebesøg til barnet forlader grundskolen, arbejder vi systematisk med at vurdere og følge op på børns trivsel. Vurderingerne fungerer som et pædagogisk værktøj til så tidligt som muligt at spotte og sætte ind i forhold til evt. udfordringer. På den måde arbejder vi for at sikre, at udfordringerne i mindst muligt omfang kommer til at påvirke barnets fortsatte udvikling og læring.

Nedenfor beskrives i hovedtræk trivselsarbejdet.

En tidlig opsporing og indsats over for børn i mistrivsel er afgørende for deres udvikling og læring både på kort, og på længere sigt. 

I såvel sundhedsplejen, som dagtilbuddet samt i fritidshjemmet og indskolingen arbejdes der derfor systematisk med vurdering af og opfølgning på børns trivsel.

Til arbejdet anvendes Socialstyrelsens model for tidlig opsporing - læs om modellen her.

Det er typisk sundhedsplejen, der laver den første trivselsvurdering. Vurderingen i sundhedsplejen laves i forbindelse med det sidste almindelige hjemmebesøg, når barnet er omkring 8-10 måneder gammelt. Sundhedsplejersken laver her trivselsvurderingen i et samarbejde med forældrene.

I såvel dagtilbuddet, som fritidshjemmet og indskolingen er det de voksne, der til dagligt har mest med barnet at gøre, der laver trivselsvurderingen – dagplejeren, personalet på stuen i vuggestuen og børnehaven, fritidshjemspersonalet og teamet omkring klassen. Trivselsvurderingen laves to gange årligt.

Hvis der er forhold ved et barns eller en elevs trivsel, som bekymrer, indkalder fagpersonalet altid forældrene til samtale. I skolen kan eleven også deltage i mødet afhængigt af bekymringens karakter og elevens alder.

Forældrenes perspektiv et vigtigt supplement til det billede, der tegner sig af barnets eller elevens trivsel. Ligeledes er forældrenes bidrag til opfølgningsarbejdet i dagtilbuddet, fritidshjemmet eller skolen ofte af stor betydning for, om igangsatte tiltag formår at forbedre barnets eller elevens trivsel.

Indsatser, der øger trivslen hos det enkelte barn eller den enkelte elev, skal i nogle tilfælde også målrettes den samlede gruppe af børn eller elever, som barnet eller eleven indgår i. Trivslen generelt i dagtilbuddet, fritidshjemmet eller skolen er derfor også noget, der adresseres i forbindelse med opfølgningsarbejdet. 

Langt størstedelen af de bekymringer, der adresseres i opfølgningsarbejdet, kan håndteres af sundhedsplejen, dagtilbuddet, fritidshjemmet eller skolen i et tæt samarbejde med forældrene. I nogle tilfælde vil det dog være nødvendigt at inddrage andre fagpersoner. I Fredensborg Kommune kan sundhedsplejen, dagtilbuddet, fritidshjemmet eller skolen inddrage andre fagpersoner i opfølgningsarbejdet via kommunens tværfaglige samarbejde. 

I det tværfaglige samarbejde tages der udgangspunkt i barnets ressourcer og styrker i arbejdet med at finde løsninger for barnet. 

Det tværfaglige samarbejde træder i kraft, når sundhedsplejen, dagtilbuddet, fritidshjemmet eller skolen har arbejdet indenfor den almindelige forebyggende indsats med de vejledere og ressourcepersoner, der findes her. 

Hvis der er behov for en yderligere afdækning eller sparring, kan der indkaldes til forskellige mødefora, alt efter hvad bekymringen er, og dermed hvilke fagpersoner der skal deltage i samarbejdet. 

Hvad enten bekymringer håndteres i den almindelige forebyggende indsats, eller i det tværfaglige samarbejde, koordineres indsatsen af en AKT-leder. AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. På dagtilbudsområdet er der en AKT-leder i hvert bysamfund. På skoleområdet er der en AKT-leder på hver skole

Trivselsarbejdet i Fredensborg Kommune baserer sig på en politik og en strategi.

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik  

Sådan inkluderer vi i Fredensborg Kommune – helt i mål

Snak med den sundhedsplejerske, der er tilknyttet din familie, den daglige leder af dit barns dagtilbud eller fritidshjem, eller skoleledelsen på dit  barns skole, hvis du har spørgsmål til arbejdet med trivsel.