I efteråret 2016 igangsatte Fredensborg, i samarbejde med Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner, et tværkommunalt samarbejde omhandlende forsøg med affaldssortering med fokus på affaldstyperne: papir, pap, plast, metal og glas.

Allerød Kommune har afprøvet forsøg med sortering gennem ø-drift og firekammer-beholdere i rækkehusområder. I Hørsholm Kommune har forsøgsborgere afprøvet sortering gennem fælles beholdere i etagebebyggelse med affaldsskakte, og i Rudersdal Kommune har forsøgsborgere i parcelhusområder sorteret via tokammer- og firekammerbeholdere. I Fredensborg Kommune har vi afprøvet sortering via fælles beholdere i etage- og samlede bebyggelser samt en udvidet storskraldsordning, hvor enfamilieboliger har sorteret i plastsække.

Ved at koordinere vores forsøg i fællesskab, kan vi drage nytte af hinandens erfaringer og dele viden om fordele og ulemper ved de forskellige løsninger. Det kommer os alle til gode, når vi fremadrettet skal beslutte os for, hvordan vi vil øge genanvendelsen af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune.

Fredensborg Kommune har afprøvet 6 forsøgsområder indenfor sorteringsløsninger. Disse blev afsluttet i april 2017.

Vi har i forbindelse med forsøgene foretaget en evaluerende spørgeskemaundersøgelse, som borgerne har besvaret. Resultaterne fra forsøgene bliver, sammen med forskellige analyser, forelagt Byrådet. I løbet af 2018 tager Byrådet en beslutning om hvilket affaldssystem, der skal implementeres i kommunen.

Hensynet til miljøet er et vigtigt element i motivationen til at sortere blandt borgerne. 94 % angiver, at miljøet i høj grad eller meget høj grad er med til at motivere dem til at sortere affaldet.

Miljøhensynet har altså en betydning for en stor del af borgerne.

82 % af de adspurgte angiver, at de sorterer mere eller meget mere affald nu, end før forsøget startede. 17 % mener, at de sorterer det samme som tidligere, hvilket muligvis kan forklares ved, at det ikke er nyt for borgerne i forsøgsområderne at sortere deres affald.

Hele 96 % af de adspurgte sorterede glas inden forsøgets start, mens 64 % sorterede pap, 48 % sorterede metal, mens kun 17 % sorterede hård plast. I de 4 forsøgsområder med fælles beholdere sorterede 83 % papir inden forsøgets start.

De adspurgte borgere angiver, at det er let at sortere de forskellige affaldstyper i forsøget. Glas, pap og papir finder de adspurgte generelt lettest, hvor henholdsvis 84 %, 89 % og 91 % angiver, at det er let eller meget let at sortere. 76 % mener, at metal er let eller meget let at sortere. Plast ligger nederst på listen med 74 % af de adspurgte, som mener, det er let eller meget let at sortere.

Borgernes syn på affaldssortering er blevet mere positivt i løbet af forsøget, idet 59 % angiver, at det er blevet mere eller meget mere positivt. 7 % angiver, at det er blevet mere eller meget mere negativt, mens 35 % er uændret.

Den øgede mulighed for sortering, som forsøget understøtter, bevirker til en øget velvilje overfor affaldssortering, hvilket det øgede positive syn på affaldssortering antyder.

I de 4 forsøgsområder med sortering i fælles affaldsbeholdere angiver 73 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse med sorteringsløsningen, 13 % er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 13 % er utilfredse eller meget utilfredse med denne løsning.

I de 2 forsøgsområder, som sorterede i plastsække, er resultatet et andet. Således angiver 55 %, at de er tilfreds eller meget tilfredse med sorteringsløsningen, 12 % er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 33 % er utilfredse eller meget utilfredse med at sortering i plastsække. Cirka halvdelen af de adspurgte i disse 2 områder har angivet udfordringer med opbevaring af plastsækkene mellem afhentningerne (hver 4. uge), og at de foretrækker affaldsbeholdere fremfor plastsække, hvilket kan forklare den relative store utilfredshed med denne sorteringsløsning.

Må du smide en våd avis i papircontaineren? Og skal syltetøjsglasset vaskes rent, før du smider det i glascontaineren? Der kan opstå tvivl om mange ting, når man sorterer affald. Derfor har Miljøstyrelsen fået produceret tre små film med tips og tricks til sorteringen, som guider danskerne, så det bliver nemmere at sortere affald til genanvendelse.

Se de små film herunder:

Tips om affald og rengøring

Tips og gode råd til tvivlsspørgsmål, der tit opstår i forbindelse med sorteringen: Hvor rent skal papir, pap, plast, metal og glas egentlig være, for at det er OK at komme i genbrugscontaineren?

https://www.youtube.com/watch?v=Gtfk0M8kk8E&feature=youtu.be

Smid ikke øl og sodavandsdåser i restaffaldet

Aluminiumsdåser bør altid sorteres til genanvendelse – også selv om der ikke er pant på. Mange flaskeautomater tager også imod dåser uden pant.

https://www.youtube.com/watch?v=n3BtuvJMGuk&feature=youtu.be

Dette skal du ikke smide i glasaffaldet

Eksempler på, hvad man ikke skal lægge i sit glasaffald. Blandt andet ødelægger porcelæn og keramik processen, så glasset ikke kan genanvendes, og sorteringen har været forgæves.

https://www.youtube.com/watch?v=t2IT3zzsuKo&feature=youtu.be